Vrijdag 7 oktober 2022 - voordracht De regenboog van de Vlaamse dialecten (prof. em. Magda Devos)

Voor deze voordracht nodigden wij Magda Devos (Klemskerke, 1948) uit. Voor zij in 2010 met emeritaat ging, was zij als hoofddocent Nederlandse taalkunde verbonden aan de Universiteit Gent. Zij is een van de bezielers van het project Woordenboek van de Vlaamse dialecten. 

Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnip­perd. Er is West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brabants, Antwerps en Limburgs, maar binnen elk van die dialectfamilies bestaat er nog een grote verscheidenheid. Vooral Oost-Vlaanderen is een echt lappende­ken van verschillende dialecten, die soms van dorp tot dorp opmerkelijk van elkaar afwijken.

In de lezing wordt op een boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier verteld hoe die grote versnippe­ring van het Vlaamse dia­lectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand is gekomen. Bijzondere aandachts­punten zijn daarbij het ontstaan van het Oost-Vlaams als een aparte dialectgroep binnen het voorheen vrij homogene Vlaams en de Brabantse taalinvloed die na de middeleeuwen als een splijtzwam het Vlaamse dialectge­bied in tweeën heeft gekloven. En ook een reeks dialectvernieuwingen die zich vanuit Gent over het westen van Oost-Vlaanderen hebben verspreid, waardoor de kloof tussen West- en Oost-Vlaams nog werd verdiept, en er tegelijk binnen Oost-Vlaanderen zelf nieuwe dialectgrenzen tot stand kwamen. Verder wordt ingegaan op de interne verkaveling van het West-Vlaams in verschillende subdialecten.

De uiteenzetting wordt geïllustreerd met een reeks kaartjes waarop de spreiding van dialectkenmerken staat afgebeeld.

De voordracht start om 20 uur en gaat door in zaal A van CC Het Perron. De toegang is gratis.

        © De Bock